• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

  Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, με εξειδίκευση στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα ιδιαίτερων τεχνολογικών απαιτήσεων, όπως:

 • Συστήματα αυτοματισμού κάθε είδους και σκοπού,
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης,
 • Συστήματα διοδίων και ελέγχου κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες και σήραγγες,
 • Σιδηροδρομικά συστήματα αυτοματισμού και τηλεδιοίκησης,
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σηράγγων,
 • Συστήματα αυτοματισμού συστημάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου,
 • Ενεργειακές εγκαταστάσεις σε θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

Περιλαμβάνεται ακόμη, η εκτέλεση κτιριακών έργων, δημοσίων και ιδιωτικών, στην κατασκευή και διαχείριση των οποίων η εταιρεία διαθέτει δια των μελών της σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Επίσης στο αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση κτηρίων καταστημάτων και κατοικιών, με σκοπό στην βελτίωση των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στην οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, τόσο σε κτήρια γραφείων όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό υλικοτεχνική υποδομή και ευρύ δίκτυο συνεργατών.

Στο αντικείμενο της εταιρείας εντάσσεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, χρήσιμων σε τεχνικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων και συγκεκριμένα:

 • Προκοστολόγηση σύνθετων τεχνικών έργων,
 • Σύνταξη τεχνικών φακέλων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων,
 • Εργασίες επιμετρήσεων, επί τόπου του έργου και σύνταξη των προς υποβολή αναλυτικών επιμετρήσεων και Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.),
 • Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Α.Π.Ε.) και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.),
 • Σύνταξη εκθέσεων δραστηριότητος και φακέλων ενημερότητας πτυχίων, σύμφωνα με τους Ν. 3669/2008 και Ν. 4412/2016 και λοιπών εγγράφων για την τήρηση εργοληπτικών πτυχίων,
 • Σύνταξη νομικών εγγράφων, όπως ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας

Τέλος, η εταιρεία ειδικεύεται στη σύνταξη φακέλων διεκδικήσεων (claims) τόσο για ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα, διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των φιλικών διακανονισμών, διαιτητικών διαδικασιών κ.λ.π., συνεργαζόμενη με ειδικευμένα δικηγορικά γραφεία.