Εξειδικευμένες Τεχνικές Υπηρεσίες

Σύνταξη τεχνικών φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων

Σύνταξη φακέλων εγγραφής, επανάκρισης και αναθεώρησης Εργοληπτικών Πτυχίων (ΜΕΕΠ)

Σύνταξη εκθέσεων δραστηριότητος και φακέλων ενημερότητας πτυχίων, σύμφωνα με τους Ν. 3669/2008 και Ν. 4412/2016 και λοιπών εγγράφων για την τήρηση Εργοληπτικών Πτυχίων (ΜΕΕΠ)

Προκοστολόγηση σύνθετων τεχνικών έργων

Εργασίες επιμετρήσεων, επί τόπου του έργου

Σύνταξη των προς υποβολή αναλυτικών επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Α.Π.Ε.) και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Σύνταξη νομικών εγγράφων, όπως ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας

Σύνταξη φακέλων διεκδικήσεων (claims) τόσο για ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα, με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των φιλικών διακανονισμών, διαιτητικών διαδικασιών